Bihar

Paras Hospital

Shri Sai Hospital

Sahyog Hospital

Ford Hospital

MADHYA PRADESH

Bansal Hospital, Bhopal

Akshaya Hospital, Bhopal

Noble Hospital, Bhopal

Shelby Hospital, Indore

Bombay Hospital, Indore

Global Hospital, Indore

NCR

Nayati Hospital, Mathura

Metro Hospital, Noida

Indo Gulf Hospital, Noida

Artemis Hospital, Gurugram

Paras Hospital, Gurugram

Delhi

Moolchand Hospital

Rockland Hospital

Aakash Hospital

Venketshwar Hospital

Holy Family Hospital